3.7.2021 Posolstvo sv.arch.Michala

19.09.2021

Milovaní Boží lidé:

Žehnám vám, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím a proste o dar lásky.

Hlásejte velikost našeho Krále a Pána Ježíše Krista: zbožňujte Jej, ctěte jeho

jméno, i když lidé kolem vás nevěří, nebojte se hlásat svou víru v jediného

a Trojjediného Boha.

Jednota Božího lidu je v této době důležitější než v jiných dobách vzhledem k tomu,

že církev přijímá vše pohanské, a těmito podobami modernismu překrucuje pravé učení církve výměnou za hanebné pohanské činy.

Buďte pravdiví: buďte stvoření, která nepřijímají modernismus, buďte milovníci Božské Krve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vědouce, že se nemusíte ničeho bát, protože vás chrání mé nebeské legie.

Musíte se modlit svým srdcem, musíte se modlit za své obrácení a za obrácení

svých bratří, aby mohli vyjít z temnoty, ve které žijí.

Tolik bílých hrobů, které jdou od selhání k selhání kvůli vlastnímu "egu", které jim brání konat dobro!

Tolik lidí tráví své dny, aniž by se zastavili a rozjímali o tom, co zažijí při Varování, jsou neposlušní a nerozhodli se změnit svůj život k dobru!

Je tolik bílých hrobů, panovačných, náročných, vychutnávajících svou vlastní slávu a hledících jen na sebe!

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se bude silně otřásat, musíte si opatřit zásoby toho, co je nezbytně nutné k přežití nejen osobnímu a rodinnému, ale i vašich bratří.

Uchovávejte med, tato potravina je blahodárná. Zároveň si uložte, co je pro každého z vás možné.

Očista lidstva pokračuje. Velké události přicházejí kvůli vodě, větru, sopkám a mnohému dalšímu, co je produkováno samotným člověkem. V zemích se šíří hlad. Hvězda Slunce stále vysílá k Zemi svá působení, která vyvolají, že se lidstvo vrátí zpět.

Modlitba svatého růžence je důležitá: naše Královna a Matka naslouchá těm,

kdo se ji modlí srdcem.

Boží lidé, modlete se za zmírnění nepředvídatelných a ničivých účinků přírody

na Zemi.

Boží lidé, modlete se za to, aby si Boží děti stále více uvědomovaly tuto

významnou dobu.

Boží lidé, modlete se: Francie bude trpět. Spojené státy, Indonésie, Kostarika,

Kolumbie a Bolívie budou silně otřeseny.

Boží lidé, modlete se: církev vítá zavádění novinek, náš Král a Pán Ježíš Kristus

krvácí, naše Královna pláče.

Boží lidé, pohlédnete na oblohu a v ohromení budete volat jméno Boha, jediného

a Trojjediného. Uctívejte, napravujte, milujte jediného a Trojjediného Boha, buďte věrní a neskrývejte víru, kterou vyznáváte.

Naše Královna a Matka vás nosí ve svém srdci.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus má vaše jména zapsána ve svém srdci svou božskou Krví.

Přijměte pokoj a požehnání.

Svatý archanděl Michael