VIDEO

Protesty proti fašistickej Matovičovej vláde:
Na celom Slovensku sa v noci zo soboty (2.11.2020) na nedeľu konali sviečkové akcie
Sviečkové zhromaždenia za odvrátenie pandémie strachu a za náboženskú slobodu.
Video: Veľký protest 1. 11. 2020 v Bratislave pred úradom vlády proti korona testovaniu-.
Bratislava 17.10. 2020 protest proti Matovičovej vláde!...

BLOG

Ivana si spomenula aj vtipný detail rozhovoru. Nevedela si spomenúť na meno súčasného pápeža (v roku 2013 čerstvo zvoleného). Povedala, že nový pápež sa volá Alexander, ale Karol Wojtyla ju opravil. "Volá sa František."

Aktuálne správy

Ivana si spomenula aj vtipný detail rozhovoru. Nevedela si spomenúť na meno súčasného pápeža (v roku 2013 čerstvo zvoleného). Povedala, že nový pápež sa volá Alexander, ale Karol Wojtyla ju opravil. "Volá sa František."

Aktuálne posolstvá Svätých ...

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Rímsko-katolícka Cirkev

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z...


Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský intervenoval na Európskom súde pre ľudské práva v prípade, v ktorom transsexuálna osoba s biologicky ženským telom, po tom ako porodila dieťa, žiada, aby bola zapísaná vo svojich dokladoch, ale aj v dokladoch týkajúcich sa dieťaťa, ako otec dieťaťa. Súd vedie na základe podnetu...

Grécko-katolícka Cirkev

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Košická eparchia 1. januára započala prežívanie Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Pozýva všetkých ľudí k spoločnému prežívaniu Jubilejného roka, v rámci ktorého sa bude konať viacero aktivít. O všetkých podujatiach, týkajúcich sa Jubilejného roka je možné získať informácie na webovej...

Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu (bývalí anglikáni)

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Our Lady of Walsingham, pray for us
Our Lady of Walsingham, pray for us

Kňazské Bratstvo sv.Petra

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Generální kapitula Kněžského bratrstva svatého Petra (FSSP), konající se v těchto dnech v mezinárodním kněžském semináři v Denton, USA, zvolila dnes na svém plenárním zasedání jako nového generálního představeného s mandátem na 6 let P. Andrzeje Komorowského FSSP.

Ekumenizmus - jednodna Cirkvi

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Na návštevu Ad limina apostolorum prišla do Ríma už posledná z celkovo 15 skupín biskupov USA, ktorú tvoria biskupi východných katolíckych cirkví. Svätý Otec František sa s nimi stretol vo štvrtok 20. februára dopoludnia. V skupine je aj eparcha Milan Lach SJ, biskup Ruténskej eparchie Parma, sídliacej v štáte Ohio.

Východní katolícki biskupi Európy mali 11. - 14. septembra v Ríme svoje výročné zasadnutie organizované Radou biskupských konferencií Európy - CCEE. Na záver stretnutia ich prijal na audiencii pápež František a adresoval im viacero podnetov v súvislosti s veľmi významnou témou ich stretnutia: "Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví...

Cirkvi sui iuris, ktoré tvoria Katolícku cirkev

(zoradené podľa tradícií a v abecednom poradí)

Cirkvi Sui Iuris, ktoré tvoria Katolícku Cirkev


1. Tradícia alexandrijská

Cirkev eritrejská

Cirkev etiópska

Cirkev koptská

2. Tradícia antiochijská

Cirkev maronitská

Cirkev sýrska

Cirkev sýrsko-malankarská

3. Tradícia arménska

Cirkev arménska

4. Tradícia chaldejská

Cirkev chaldejská

Cirkev sýrsko-malabarská

5. Tradícia konštantínopolská (Gréckokatolícke cirkvi)

Cirkev albánska

Cirkev bieloruská

Cirkev bulharská

Cirkev grécka

Cirkev chorvátska

Cirkev italo-albánska

Cirkev macedónska

Cirkev maďarská

Cirkev melchitská

Cirkev rumunská

Cirkev rusínska

Cirkev ruská

Cirkev slovenská

Cirkev ukrajinská

6. Tradícia latinská

Cirkev latinská (t.j. Rímskokatolícka cirkev/Katolícka cirkev latinského obradu)

Apoštolský exarchát pre Srbsko a Čiernu horu zatiaľ nie je výslovne uznaný ako cirkev sui iuris.[4]

Čo je Cirkev sui iuris

"Svätá katolícka Cirkev, tajomné Telo Kristovo, sa skladá z veriacich, čo sú organicky spojení v Duchu Svätom tou istou vierou, tými istými sviatosťami a tou istou správou a ktorí, zoskupení do rozličných hierarchicky spojených celkov, tvoria miestne cirkvi a či obrady. Medzi nimi jestvuje podivuhodná vospolnosť, takže rozmanitosť v Cirkvi nielenže nie je na škodu jej jednote, ale ju skôr robí očividnou."[5]

"Spoločnosť veriacich, ktorí sú spojení podľa právnych predpisov s hierarchiou, ktorú výslovne alebo mlčky uznáva najvyššia autorita Cirkvi, sa v tomto zákonníku označuje cirkvou sui iuris."[6]

"Partikulárne cirkvi sú plne katolícke prostredníctvom spoločenstva s jednou z nich: s Rímskou cirkvou, ktorá "predsedá v láske"." (KKC, č. 834)

"Pod názvom partikulárna cirkev, ktorou je predovšetkým diecéza (alebo eparchia), rozumie sa pospolitosť veriacich, ktorí sú v spoločenstve viery a sviatostí so svojím biskupom vysväteným v apoštolskom nástupníctve. Tieto partikulárne cirkvi sú utvorené "na obraz všeobecnej Cirkvi; v nich a z nich [utvorená] jestvuje jedna a jediná Katolícka cirkev"." (KKC, č. 833)

V niektorých, najmä starších dokumentoch a literatúre, sú cirkvi sui iuris nazývané aj partikulárne alebo miestne cirkvi, ale chápanie významu pojmov partikulárna cirkev a miestna cirkev sa líši v rozličných dokumentoch.

Cirkvi sui iuris (teda cirkvi svojho práva) sú obdobou autonómnych cirkví v pravosláví.

Katolícka cirkev je cirkev (buď jednotlivá z viacerých cirkví alebo tieto všetky cirkvi ako celok), ktorá uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža, zástupcu Ježiša Krista na Zemi.[1] Katolícka cirkev je tvorená cirkvami sui iuris. Aktuálne je to 24 cirkví sui iuris - 23 východných (východné katolícke cirkvi) a jedna západná (tzv. latinská cirkev). Na Slovensku má Katolícka cirkev dva obrady, latinský obrad - Rímskokatolícka cirkev a byzantský obrad - Gréckokatolícka cirkev.[2]

Pojmom Katolícka cirkev[3] označujeme celý rad cirkevných hierarchických spoločenstiev, inštitúcií a zriadení na subnárodnej, národnej aj nadnárodnej úrovni po celom svete. Do pojmu zahrňujeme rôzne právne samostatné celky či osoby typu farnosť, diecéza či národná provincia; Katolícka cirkev nie je sama osebe ako celok právnym subjektom. Hlavným významným zjednocujúcim prvkom všetkých týchto ustanovizní je uznávanie rímskeho biskupa - pápeža za hlavu cirkvi (primát pápeža), a teda uznanie jeho právnej a duchovnej moci nad sebou (hovoríme o zjednotení s Rímom).


Názov

Bližšie informácie v hlavnom článku: Katolícky

Slovo katolícka v jej názve znamená všeobecná (v zmysle celá, úplná). Spojenie katolícka cirkev (gr. Καθολικὴ Εκκλησία) sa prvý raz vyskytuje v liste sv. Ignáca Antiochijského do Smyrny okolo r. 150.

Katolícka cirkev zo svojho pohľadu nemá vyhranené pomenovanie (vychádzajúc zo svojej vierouky sa označuje za jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú cirkev).

Pôvod a zakladateľ

Cirkvi Katolíckej cirkvi sa chápu a definujú v spoločenstve s inými cirkvami ako Ježišom Kristom založený ľud Novej zmluvy. Tvrdia a navzájom si uznávajú nepretržitú dejinnú kontinuitu s cirkvou založenou Ježišom Kristom, ktorá je zaručená neprerušenou apoštolskou postupnosťou biskupským a kňazským svätením. Zdieľajú vieru, že Cirkev bola založená zoslaním Ducha Svätého na Turíce (Sk 2, 1-4), pričom jej hlavou má byť Peter, povolaný za jej hlavu (Jn 21, 15-17), a jeho nástupcovia.

Katolícka cirkev uznáva apoštolskú postupnosť pravoslávnych cirkví a starokatolíckej cirkvi, ale vyslovila sa negatívne o apoštolskej postupnosti cirkví vzniknutých z reformácie (vrátane anglikánskej cirkvi).

Katolícka cirkev teda vyvodzuje ako svojho zakladateľa Ježiša Krista a povolaného apoštola Petra. Historické podmienky otvorenej cirkvi sa rodili postupne, keďže prvotná cirkev bola zasiahnutá ťažkým prenasledovaním zo strany Rímskej ríše. Prvými koncilmi, dokončením zbierky kánonických biblických kníh a uznaním kresťanstva rímskym cisárom Konštantínom I. Veľkým roku 313 Milánskym ediktom sa Katolícka cirkev vo svojej pôvodnej podobe dožíva skutočného životaschopného zrodu.Cirkevná hierarchia

Základom cirkevného usporiadania je cirkevná hierarchia, ktorá má presnú štruktúru. Na čele cirkvi stojí rímsky biskup - pápež. Jemu podliehajú v duchovnej a v Kanonickým právom presne definovanej právnej rovine všetci biskupi sveta, ktorí sú nástupcovia apoštolov. V duchovnej rovine sú nad biskupmi kardinálni biskupi (kardináli), ktorí sú akýmisi vernými, blízkymi spoločníkmi pápeža a zároveň majú právo voliť nového pápeža. Biskupi majú svojich kňazov a diakonov, ktorí sú ich pomocníkmi, pričom títo taktiež uplatňujú apoštolskú službu.

Inštitucionálna správa Katolíckej cirkvi kopíruje jednotlivú moc cirkevnej hierarchie. Pápež je na čele mestského štátu Vatikán, v ktorom sídlia ústredné inštitúcie Katolíckej cirkvi. Biskupi a kardináli predsedajú kongregáciám, ktoré by sa dali prirovnať k akýmsi cirkevným ministerstvám. Najznámejšími kongregáciami sú Kongregácia pre doktrínu viery, Kongregácia pre božskú úctu a sviatosti a Kongregácia pre kauzy svätých

           Charizmatické hnutie v Cirkvi


Spoločenstvá "Za život"

PRO - Life organizations

SVEDECTVÁ, uzdravenia ....

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Francúzsky lekár Maurice Caillet, nepokrstený racionalista s materialisticko-ateistickým presvedčením, zažil obrátenie počas svojho pobytu v Lurdoch v roku 1984. Pätnásť rokov bol členom slobodomurárskej lóže, ktorú dva roky viedol ako jej veľmajster. V Lurdoch sa udiala ľudsky nepredstaviteľná vec: Maurice našiel v Eucharistii najväčší poklad -...

V prosinci 2004 předstoupil před několik zpravodajských agentur jistý Saúdský muslim (Šachid D.), aby je informoval o následující neuvěřitelné události, která změnila jeho život. O příběhu informovala televize, internet i rozhlas, a koloval v novinách, časopisech a listech po Saúdské Arábii, Sýrii, Palestině a dalších okolních státech.
Hlavní hrdina...

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú...

Každý deň so Svätými....


Krst detí a dospelých


Pravidelné bohoslužby

"Kde do kostola" na Slovensku

Sviatosti manželstva


Doklumenty Vatikánskeho Koncilu


5 obdobie Cirkvi - bl.Bartolomej Holshauser 

Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho. 

https://katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/l/a5-obdobie-cirkvi-ct-bartolomej-holshauser/


6 obdobie Cirkvi - bl.Bartolomej Holzhauser

Slovami B. Holzhausera

Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

https://katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/l/a6-obdobie-cirkvi-bl-bartolomej-holzhauser/

PREČÍTAJTE SI AKO PRVÍ, ČO JE NOVÉ

Otázky, názory, svedectvá a skúsenosti môžete napísať súkromne

Môže pápež meniť zákony Cirkvi, ktoré boli schválené predošlými pápežmi ?

Poslední pápeži svojimi skutkami a dokumentami svedčia o tom, že v praxi Cirkvi sa stáva ako pápeži menia zákony Cirkvi, ktoré schválili predošlí pápeži.

1. pp.Benedikt XVI. zmenil zákony v Kodexe kanonického práva, ktorý schválil jeho predchodca:  pápež Ján Pavol II. (porovnaj: Motu proprio o zmenách v Kódexe kánonického práva: 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20091218015

2. Ten istý pápež Benedikt XVI. dokonca zmenil zákon v Katechizme, ktorý schválil pp.Ján Pavol II.:

https://gloria.tv/article/UxBQ3aiTDTRS1p2cSyWPrABhW

3.Aj pp.František zmenil zákon v tom istom Katechizme:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-08/kkc-trest-smrti.html


Tieto zmeny však nie sú len ich súkromnými vyjadreniami, ale oficiálne dekrétom deklarované a Svätou Stolicou potvrdené, čo napokon sa aj umožňuje, nakoľko je to uvedené v patričných knihách (dokumentoch)

Prečo existujú v Katolíckej Cirkvi viacero pridružených cirkví?


Už samotné slovo: "pridružené..." vystihujú pôvod takýchto cirkví a to, že sa do Katolíckej Cirkvi pridružili od inej cirkvi.

To však nestačí na vysvetlenie ich významu, pretože niektorí kresťania, ktorí sa pridružili do Katolíckej Cirkvi, stali sa Rímsko-katolíkmi, kdežto "pridružené katolíckej cirkvi" nie sú Rímsko-katolíckou Cirkvou, ale majú svoj vlastný statút, ktorý ich charakterizuje vlastným liturgickým obradom, celibátom, a ďalšími prvkami, ktoré si ponechali, pričom neprotirečia jednote, ktorú majú s Katolíckou Cirkvou.

Všetky tieto cirkvi majú spoločné vyznanie katolíckej viery a uznávajú rímskeho pápeža za svoju "viditeľnú hlavu Cirkvi", pričom Ježiš Kristus je ich "neviditeľnou hlavou Cirkvi" . 

Je potrebné sa modliť za duše v Očistci, aby im Boh odpustil hriechy?Niekoľko modlitieb Cirkvi svedčia o tom, že je potrebné sa modliť za duše v Očistci, aby im boli odpustené hriechy:

Modlitba sv.Gertrudy Veľkej

Milosrdný Bože, z trónu tvojej slávy pozri na úbohé duše trpiace v očistci. Pozri na ich tresty a muky, aké znášajú, na slzy, ktoré pred tebou vylievajú. Vypočuj ich prosby a stony, ktorými volajú k tebe o milosrdenstvo. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im hriechy. Spomeň si, najláskavejší Otče, na muky, ktoré tvoj Syn za ne podstúpil. Spomeň si na presvätú krv, ktorú za nich vylial. Spomeň si na jeho horkú smrť, ktorú za nich podstúpil a zmiluj sa nad nimi. Za všetky ich previnenia, ktorých sa kedykoľvek dopustili, ti obetujem presvätý život a všetky skutky tvojho najmilšieho Syna. Za nedbalosť spáchanú v tvojej svätej službe ti obetujem jeho horúcu túžbu. Za opustenie dobrých a spasiteľných vecí ti obetujem nekonečné zásluhy tvojho Syna.
Za všetky krivdy, akých si od nich zakúsil, ti obetujem všetko, čo ti kedykoľvek milé preukázali. Nakoniec za všetky muky, ktoré správne musia trpieť, ti obetujem všetko pokánie, pôsty, bdenie, modlitby, práce, bolesti, krv a rany, muky a nevinnú smrť, ktorú z najväčšej lásky trpel za nás tvoj najmilší Syn. Prosím ťa, aby si ráčil prijať tieto milované duše do rajského šťastia, aby ťa tam velebili naveky. Amen.

https://modlitba.sk/?p=9654


Modlitba za mŕtvych k Božskému Srdcu Ježišovmu

Ó, Božské Srdce, pre nás zranené, naša potecha v živote a smrti, pozdravujem Ťa v zármutku všetkých verných duší a volám k Tebe úpenlivým hlasom: Milosrdné Srdce, zmiluj sa nad nimi. Dopraj im užívať ovocie Tvojho bolestného krvipreliatia na kríži, dopraj im úžitok všetkých svätých omší, modlitieb a zásluh Cirkvi putujúcej na zemi. Vyveď ich z očistcových múk, z miesta zármutku a opustenosti. Poteš, občerstvi a vysloboď najmä tie duše, za ktoré som povinný(á) sa modliť. Zmiluj sa i nad dušami, ktoré sú najviac opustené a na ktoré si nikto nespomína. Zmiluj sa najmä nad tými, ktorí za života vzývali Tvoje najsvätejšie Srdce. Amen.

Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme Ťa, daj, aby duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov, za ktoré sme priniesli Tvojej velebnosti túto obetu chvály, boli očistené od všetkých hriechov mocou tejto sviatosti a vďaka Tvojmu zľutovaniu dosiahli blaženosť večného svetla. Skrze Krista, nášho Pána. Pane, dušiam svojich služobníkov a služobníc nech pomôže modlitba pokorne prosiacich, aby si ich zbavil všetkých hriechov, dal im účasť na svojom vykúpení. Leby Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

https://www.dku.grkatpo.sk/modlitba-za-mrtvych-k-bozskemu-srdcu-jezisovmu/
Všetky práva vyhradené 2018
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!